رده بندی ۵۰ شرکت برتر مشاوره مدیریت سال ۲۰۱۹ ">

رده بندی ۵۰ شرکت برتر مشاوره مدیریت سال ۲۰۱۹ ">رده بندی ۵۰ شرکت برتر مشاوره مدیریت سال ۲۰۱۹

معیارهای رده بندی ۵۰ شرکت مشاوره مدیریت:

  • درآمد (مهمترین معیار )
  • رشد ( پویایی رشد شرکت یا موسسه مشاوره مدیریت)
  • رضایت کارکنان (جبران خدمت، درآمد، فرهنگ، ارتباط با رئیس، توازن زندگی کاری)
  • پرستیژ یا اعتبار (میزان گسترش اعتبار و احترامی که برای یک شرکت یا موسسه مشاوره مدیریت قائل هستند)