مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

SMAP

Strategic Management and Planning 

منشاء پیدایش واژه مدیریت (management) در زبان فرانسه با عنوان management به معنی «هنر هدایت و راهبری» است؛ و در لاتین از ریشه manu agere  به معنی «هدایت و راهنمایی کردن بوسیله دست» است. مفاهیمی که از این عبارات برداشت می شود، عمل هدایت و راهنمایی تمام یا قسمتی از سازمان از طریق استقرار و سازماندهی افراد، مالی، مواد و امکانات و سرمایه های فکری به منظور دستیابی به اهداف بیان شده سازمان، به ویژه با حداکثر سازی ارزش برای مشتریان و به این ترتیب بازگشت سرمایه برای ذینفعان است.

مدیریت استراتژیک یک فرآیند پویا در جهت فرمول بندی، اجرا، ارزیابی و کنترل استراتژی ها به منظور درک مقاصد و اهداف استراتژیک سازمان است؛ تصمیم سازی های استراتژیک از طریق فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد. همچنین مدیریت استراتژیک علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات کلان (جامع)است، که سازمان را قادر می سازد به مطلوبیت ها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود دست یابد. مدیریت استراتژیک عبارت است از ترکیب نمودن دوراندیشی تحول گرای اقتضایی با دیدگاه سیستمی که بر شناخت محیط و تاثیر گذاری آن بر تحقق رسالت سازمانی تاکید دارد. مدیریت استراتژیک، روندی پیوسته و تعاملی است که هدف آن رشد و پیشرفت از طریق حفظ تناسب و هماهنگی کلیت سازمان با تغییرات محیط اطراف آن می باشد. مدیریت استراتژیک امروزه به طور گسترده ای توسط سازمان های خصوصی و دولتی برای بالابردن قابلیت انطباق با تغییرات محیطی و چالش های رقابت بازار یا محیط عملیاتی آنها استفاده می شود.

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک بخش مهمی از مدیریت استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک روش و متدولوژی تحقق مدیریت استراتژیک اثربخش و شامل یک فرایند گسترده و جامع است؛ نتیجه یک برنامه ریزی موفق تعیین اینست که یک سازمان یا کسب و کار چه باید شود، و اینکه چگونه می تواند به اهداف خود دست یابد. این برنامه پتانسیل کامل کسب و کار را ارزیابی می کند و اهداف کسب و کار را به صراحت به فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای دستیابی به آنها پیوند می دهد. برنامه ریزی استراتژیک ارائه می دهد یک فرایند سیستماتیک برای پرسش و پاسخ به بحرانی ترین سوالات پیش روی تیم مدیریت است، به خصوص درباره منابع غیر قابل برگشت که به طور جمعی برای آن تصمیم گیری می شود.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز باید:

 • مأموریت سازمان، چشم انداز و ارزشهای اساسی را توصیف کند.
 • عرصه های بالقوه کسب و کار هدف قرار داده و هر بازار برای تهدیدات و فرصت های جدید بررسی می نماید.
 • برای اولویت های جاری و آینده بخش های مشتری و بازارهای هدف را ایجاد درک نموده و بررسی می نماید.
 • تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شرکت نسبت به رقبا و تعیین اینکه چه عناصری از زنجیره ارزش شرکت باید توسط خرید انجام شود.
 • راهبردهای جایگزین شناسایی و ارزیابی می نماید.
 • یک مدل کسب و کار سودمند و با مزیت بالا ایجاد می کند که سازمان یا شرکت را از رقبای خود متمایز کرده و پیش می اندازد.
 • انتظارت ذینفعان را به طور شفاف تشریح نموده و اهداف جذاب و روشنی را تدوین می نماید.
 • برای توسعه قابلیت های حیاتی منابع مناسبی را اختصاص می دهد.
 • برای تغییرات محیطی و حوادث احتمالی کسب و کار برنامه ریزی نموده و به آنها پاسخ می دهد.
 • بستر مناسبی برای نظارت بر عملکرد و پایش میزان دستیابی به اهداف ایجاد می نماید.

شرکت ها و سازمان ها از برنامه ریزی استراتژیک استفاده می کنند تا:

 • یک تغییر جهت در کسب و کار خود ایجاد کنند؛ و عملکرد خود را بهبود ببخشند.
 • به شکل گرفتن مباحث مبتنی بر واقعیت در ارتباط با موضوعات حساس و حیاتی سازمان خود را تشویق نمایند.
 • یک چارچوب مشترک برای تصمیم سازی در سازمان ایجاد کنند.
 • زمینه های مناسب برای تصمیم گیری های بودجه و ارزیابی عملکرد را بوجود آورند.
 • مدیران را برای توسعه بهتر اطلاعات و دانش به منظور تصمیم سازی بهتر آموزش و تمرین دهند.
 • در جهت اهداف کسب و کار اعتماد به نفس و اطمینان ایجاد نمایند.

 

موسسه مشاوره مدیریت قدر پارسیان آماده تهیه و تدوین «برنامه ریزی استراتژیک» سازمان های دولتی و خصوصی با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت است.